قاعدگی و میزان پذیرش و ایمنی کاپ قاعدگی میان زنان ایرانی

کاپ قاعدگی کاناک

قاعدگی و میزان پذیرش و ایمنی کاپ قاعدگی میان زنان ایرانی چکیده: پیش زمینه : کاپ قاعدگی یکی از محصولات مربوط به قاعدگی است که در سراسر جهان در دسترس قرار دارد و در بهبود کیفیت زندگی زنان تأثیر به سزایی داشته و آنان را در مدیریت دوران قاعدگی توانمند می کند. اگرچه کاپ های…

دلیل باز پرداخت